سافت پاور

الگوریتم صرفه جویی انرژی الکتریکی مصرفی موتورهای القایی

  • تنظیم خودکار جریان مصرفی موتورهای القایی در حداقل اندازه ممکن
  • هرچه بار موتور کمتر باشد میزان کاهش جریان مصرفی موتور توسط این الگوریتم بیشتر خواهد بود بگونه ای که بازدهی موتور در حالت بار کامل، در دامنه گسترده تری از کم باری تا بار کامل حفظ می شود و جریان بی باری موتور بطرز شگفت انگیزی بسیار کمتر از حالتی است که از این الگوریتم استفاده نشود
  • الگوریتم مورد نظر اولین الگوریتمی در صنعت است که تلفات مسی را هم در استاتور و هم در روتور کاهش می دهد
  • کاهش مصرف جریان با مصالحه در سرعت پاسخ سرعت و گشتاور دینامیکی بدست می آید در عین اینکه سیستم کنترل پایدار می ماند
  • برای نمونه در کاربردهای فن، استفاده از این الگوریتم در طی یک سال، منجر به صرفه جویی انرژی الکتریکی در حدود بیش از ۴۵ درصد در قیاس با کنترل برداری FOC می شود.